Paylaş

Temsilcilik Genelgesi

TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ VE TURİST REHBERLERİ ODALARI TEMSİLCİLİKLERİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Temsilcilik Oluşumu

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-

İş bu genelgenin amacı Turist Rehberleri Birliği ve Turist Rehberleri Birliğine bağlı Odalar tarafından temsilcilik açılmasına ve temsilciliklerin çalışmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2-

Bu genelgede geçen

a) Birlik: Turist Rehberleri Birliğini (TUREB),

b) Eylemli turist rehberi: Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberlerini,

c) Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberlerini,

d) Kanun: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununu,

e) Meslek: Turist rehberliği mesleğini,

f) Meslek kuruluşları: Turist rehberleri odaları ve Turist Rehberleri Birliğini,

g) Oda: Turist rehberleri odalarını,

h) Temsilcilik: Turist Rehberleri Birliği veya Turist Rehberleri Odaları Tarafından açılan temsilcilikleri

ı) Turist rehberi: Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi,

i) TUREB: Turist Rehberleri Birliğini

ifade eder.

Temsilcilikleri Kurulması Görev ve Yetki Alanlarının Belirlenmesi

MADDE 3- (1) Temsilcilikler kurulması ve bu temsilciliklerin görev ve yetki alanları Turist Rehberleri Birliği veya İlgili Odanın Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Temsilcilik istenen ilde ya da illerde ikamet eden rehberlerin yarısı kadar eylemli turist rehberinin yazılı olarak Birlik/Oda yönetim kuruluna başvurmaları veya Birlik/Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yerlerde temsilcilik açılabilir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilen Temsilcilikleri görev ve yetki alanı web sitesinde ilan edilir.

(3) Yönetim Kurulu, Temsilcilikleri görev ve yetki alanlarını gerekli hallerde değiştirmeye yetkilidir.

(4) Temsilcilikler, bütçe kullanımı, temsil yetkisinin kullanımı konularında kanuni organ olan Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyle Birlik/Oda adına işlem yapabilir.

Temsilcilik İsimlerinin Belirlenmesi

MADDE 2- (1) Temsilciliklerin isimleri Birlik/Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsilcilikleri Seçimleri

Seçim Zamanı

MADDE 5- (1) Temsilcilik başkan ve üyelerinin görev süresi oda organlarının görev süreleri ile sınırlı olup seçimleri Oda/Birlik Olağan Genel Kurulunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılır.

Temsilcilik Seçimleri Seçmen Listesi

MADDE 6- (1) Birlik/Oda Yönetim Kurulu Temsilciliklerin seçim takvimini ilan eder. Ayrıca seçimlerden önce her bölge için ayrı ayrı o bölgede kayıtlı rehberlerin güncel sicil bilgilerini ihtiva edecek şekilde Seçmen Listesi olarak web sitesinde ilan eder.

(2) Seçme ve seçilme hakkı, Turist Rehberleri Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(3) Seçmen Listesine ilişkin itirazlar ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, seçim tarihine 7 (yedi) günden az bir süre kalmış ise seçim tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar bir dilekçe ile Birliğe/Odaya yapılır. Seçmen Listesi’ne ilişkin tüm itiraz ve talepler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek Kurulca 3 (üç) gün içinde, seçimlerin yapılmasına 3 (üç) günden daha az süre var ise seçim gününe kadar değerlendirilir. 

 (4) Seçmen Listeleri, seçimlerden önce kesinleşir.

Seçim Hazırlık Çalışmaları

MADDE 7- (1) Temsilciliklerin seçimleri, Yönetim Kurulu üyesinin gözetiminde ve Birlik/Oda görevlilerince gerçekleştirilir.

(2) Görevli Birlik/Oda personeli tarafından seçim günü kesinleşmiş Temsilcilik Seçimleri Seçmen Listesi seçim mahallinde hazır bulundurulur.

(3) Görevli Birlik/Oda personeli gizli oy açık sayım esasına göre gerekli envanteri hazırlar.

(4) Liste olarak seçime girecek olanların hazırlayacakları listelerin boyutları ve yapısı ile ilgili bir örnek seçim öncesinde bölgede duyurulur ve Birlik/Oda web sitesinde ilan edilir.

(5) Mevcut Temsilcilik’in görev ve yetkisi seçim ile birlikte sona erer.

Seçimlerin Yapılması

MADDE 8- (1) Temsilciliklerin seçimlerinin yapılması Birlik/Oda Yönetim Kurulu yetki, görev ve sorumluluğundadır. Birlik/Oda Yönetim Kurulu, her bölge için mümkün olduğunca bir üyesini görevlendirir. Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında görevli Birlik/Oda personeli seçimleri gerçekleştirir.

(2) Temsilcilik seçimleri ilan edilen tarihte ve akabinde yine bildirilen yer ve saatte başlar ve sona erer. Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi sandıkların kapanmasına ilişkin süreyi 1 (bir) saate kadar uzatma yetkisine sahiptir.

(3) Temsilcilik için bir başkan ile iki asil ve başkan dahil tüm üye sayısı kadar da yedek üye seçimi yapılır.

(4) Temsilcilik seçimlerinde esas olan Birlik/Oda Genel Kurulu seçimlerinde uygulanan kural ve yöntemlerin uygulanmasıdır. Hüküm bulunmayan hallerde Birlik Yönetim Kurulu, Temsilcilik seçimlerinde Birlik/Oda Genel Kurulunda gerçekleşen seçimlere ilişkin hükümleri kıyasen uygular.

(5) Temsilcilik seçimleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Katılım ve Söz Hakkı

Turist rehberlerinin ikametgah adreslerinin bağlı olduğu Temsilcilik toplantılarına katılma ve toplantıda görüşülen konularla ilgili söz hakkı vardır.

b) Oy Kullanma Hakkı

Her turist rehberinin ikametgah adresinin bağlı olduğu Temsilcilik seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı vardır. Her turist rehberi için bir oy hakkı bulunur.

 c) Hazirun Listesinin Kapanması

Temsilcilik Seçimleri Seçmen Listesi’nde yer alan turist rehberi Birlik/Oda görevlilerine ibraz ederek Hazirun Listesini imzalarlar. Hazirun Listesi oylamanın bittiği açıklanana değin imzalanabilir. Seçimlere katılma hakkı sadece Hazirun Listesinde ismi bulunanlara aittir. Vekâletname veya muvafakatname ile turist rehberi adına seçime katılma hakkı kullanılamaz.  

 ç) Adaylık

Seçimlere katılma hakkı bulunan her turist rehberi temsilcisinin Temsilcilik başkanlığı veya üyeliğine aday olma hakkı vardır.

Temsilcilik Başkan veya üyeliği için aday olanların en geç seçim günü, oylamanın başlayacağı ana kadar aday olduklarını belirten bir dilekçeyi seçimleri yapmakla görevli Birlik/Oda görevlilerine vermeleri gerekir.

 d) Oylama

Oylama, gizli oy esasına göre gerçekleştirilir. Hazırun Listesinde yer alan kişiler; kimliğini Oda/Birlik görevlilerine ibraz eder, oylama işlemi sonrasında oy kullandığına ilişkin hazırun listesini imzalarlar.

Oy verme işlemi, en çok bu maddenin 3’üncü fıkrasında belirtilen sayıda adayın isimlerinin yazılı olduğu bir kâğıdı veya basılı bir listeyi veyahut adayların isimlerini içeren pusulaları seçimle görevli olan Birlik personelinin vereceği zarfa koymak ve zarfı Birlik personeli gözetim ve denetimindeki sandık veya kutuya atmak suretiyle gerçekleşir.

Zarfa konulacak kâğıt, liste veya pusulalarda 1 (bir) başkan adayının ve iki üye sayısı kadar asil ve başkan dahil üye sayısı kadar yedek adayın isimleri yer almalıdır.

İlan edilen seçim saatinin tamamlanması veya Hazırun Listesinde yer alan her turist rehberi temsilcisinin oy kullandığının tespit edilmesi ile oy verme işlemi sona erer.

 e) Sayım ve sonuçların ilânı

Oy verme işleminin tamamlanması ile sayım işlemine geçilir. Sayım Birlik görevlilerince gerçekleştirilir. Hazırunda yer alan herkes sayımı izleyebilir.

Sayım, Hazırun Listesinde yer alan oy kullananları gösteren imza sayısı ile zarf sayısının karşılaştırılması ile başlar. Zarf sayısının imza sayısından fazla olması halinde zarflardan ne kadarı fazla ise o kadar zarf çekilip açılmadan imha edilir.

Birlik/Oda görevlilerince verilen biçim ve renkte olmayan, Birlik/Oda mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde imza, yazı gibi herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.

Zarflar açılıp çıkan pusulalar tasnif edilir. Aşağıdaki hallerde zarftan çıkan pusulalar iptal edilir:

  1. Bütünlüğü bozulmuş şekilde yırtık olan,
  2. Birden çok başkan adayının veya Temsilcilik üye sayısından fazla sayıda adayın adını içeren pusulalar,
  3. Aday olmayan turist rehberine verilmiş oylar,
  4. Oyu kimin verdiğini gösteren işaret bulunan oylar,
  5. Kime verildiği belli olmayan oylar.

Ancak, başkan adayına ilişkin geçersiz oy veya herhangi bir üye adayına ilişkin geçersiz oy aynı zarftaki diğer adaylara verilen geçerli oyları geçersiz kılmaz.

Seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve dileyen adaylara tutanağın bir sureti verilerek seçim tamamlanır.

 f) İtiraz

Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar seçimi takip eden 3’üncü iş günü akşamına kadar Birlik/Oda Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz hakkı adaylara aittir. İtiraz eden, itiraz ettiği hususu açıkça belirten bir dilekçe ile itirazını yapar. İtirazlar, Birlik Yönetim Kurulu’nca en geç 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılır.

Seçim sonuçları seçimi takip eden gün “kesin olmayan seçim sonucu” olarak, itiraz süreçlerinin tamamlanması sonrasında ise “kesin seçim sonucu” olarak Birlik/Oda web sayfasında ilân edilir ve seçimde kazananlara yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilik Faaliyetleri

Temsilcilik görevleri

MADDE 9- (1) Temsilcilik, görev ve yetki alanında Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak, bölgesindeki rehberler arasındaki iletişimi sağlamak, odayı resmi törenlerde temsil etmekle görevlidir.

(2) Yönetim tarafından üyelere iletilmesi istenilen duyuruları üyelerine duyurur, yapılması gereken tebligatları yapar.

(3) Kanun ve Yönetmelikle Birliğe/Odaya verilmiş denetim ve inceleme görevlerini, Birliğin/Odanın talebi ve talimatları ile yerine getirir.

(4) Temsilcilikler görevlerini yaparken mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır.

(5) Birlik/Oda tarafından verilecek görev ve talimatlar öncelikli olarak yerine getirilir.

(6) Birlik/Oda tarafından talep edilen rapor, bilgi notu, görüş ve değerlendirmeler ile diğer yazılı bilgiler en geç 5 (beş) iş günü içinde yanıtlanır.

Temsilcilik yetkileri

MADDE 10- (1) Temsilcilikler, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken Birliği/Odayı temsil ederler. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında Birlik/Oda adına yetkilidirler.

(2) Temsilcilikler, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilmiş görevler dışında kalan bir konuda yapılacak işlemlerde Birlik/Oda adına hareket etmek için Yönetim Kurulundan yetki istemek zorundadırlar.

(3) Temsilcilik resmi makamlardan gelen yazıların birer sureti derhal oda merkezine iletilir. Temsilcilik, Birlik ile yaptıkları hariç olmak üzere yaptığı yazışmaların birer örneğini Birlik/Oda merkezine iletir ve ayrıca saklar.

(4) Temsilcilik yetki alanı dışındaki alanları ilgilendiren hususlarda görüşme ve yazışma yapmak, Yönetim Kurulunun yetkilendirmesi ile gerçekleştirilir.

(5) Temsilcilik; Yönetim Kurulu tarafından açık yetki verilmedikçe, tüzel kişiliği adına kamuoyuna yönelik ilanlar veremez, ilanlara katılamaz, sosyal medya hesaplarında Birliği bağlayıcı görüş açıklayamaz. 

Temsilcilik Görev Dağılımı

MADDE 11- (1) Temsilcilik ilk toplantısında başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman üye ile gerekli gördüğü hususlarda görev dağılımı yapar.

(2) Temsilciliklerin görev dağılımı ile ilgili unvanları kullanması zorunlu değildir. Ancak bu Yönergede yer almayan unvanlar kullanılamaz.

Temsilcilik Toplantıları

MADDE 12- (1) Temsilcilik, ayda en az bir olağan olmak üzere, Başkanın veya iki üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak en geç çağrıyı takip eden 2’nci iş günü toplanır.

(2) Toplantılar aşağıdaki hususlara uygun olarak gerçekleştirilir:

a) Toplantı yeri

Temsilcilik toplantısı, Temsilcilik’e faaliyet adresinde veya Başkan ve üyelerin vereceği kararla başka bir yerde toplanır.

b) Gündem

Olağan toplantılarda gündem Başkan tarafından belirlenir. Üyelerin her birinin gündeme eklenmesini talep ettikleri konular da gündeme eklenir.

Olağanüstü toplantılarda, toplantı talebinde bulunanların belirledikleri gündemle toplanılır.

Gündem toplantıdan en ez bir gün önce Başkan tarafından Temsilcilik üyelerine yazılı olarak bildirilir.

c) Oylama

Toplantıları Temsilcilik Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan tarafından yetkilendirilen üye, böyle bir yetkilendirme yapılmamışsa en yaşlı üye toplantıya başkanlık yapar.

Toplantı ve karar yeter sayısı başkan dahil üye sayısının yarıdan fazlasıdır.

Toplantılarda oylama konu hakkında yeteri kadar görüşme yapıldıktan sonra el kaldırmak suretiyle yapılır.

ç) Tutanak ve karar defteri

Toplantı sırasında görüşülen konular ve alınan kararlar, verilen oylar da belirtilmek suretiyle tutanak altına alınır, tutanağa eklenen gündem ve tutanak toplantı sona ererken imzalanır.

Her Temsilcilik bir karar defteri tutmak zorundadır. Karar Defteri Birlik/Oda tarafından hazırlanıp Temsilcilik Başkanına teslim edilir. Karar Defteri, tutanağa uygun olarak yazılıp en geç bir sonraki toplantıda her üye tarafından imzalanır.

Temsilcilik görev süresinin tamamlanması ile kendisine teslim edilmiş olan ve kendi döneminde tutulan defter ve kayıtları göreve gelen Temsilcilik Başkanına seçimi takiben teslim eder.      

Temsilciliğin Temsili

MADDE 13- (1) Temsilcilikler başkanları tarafından temsil edilir. Temsilcilik iş bölümü kapsamında görevlendirilen Kurul üyeleri de görevleri kapsamında Temsilcilik’i temsil eder.

(2) Temsilcilik adına yapılacak her türlü yazışma Başkan ve en az bir üyenin imzasını taşımak zorundadır.

Temsilcilik Merkezi ve Personeli

MADDE 14- (1) Temsilcilik merkezi, Birlik tarafından açılmışsa Birlik tarafından, Oda tarafından açılmışsa Oda tarafından sağlanan bir bina veya oda veyahut alanın olması halinde orasıdır. Böyle bir bina veya oda veyahut alanın olmaması halinde Temsilcilik Başkanı ve üyeleri tarafından temin edilen bina veya oda veyahut alan Temsilcilik merkezi olarak kullanılır.

(2) Temsilcilik merkezinde, Birlik tarafından temin edilen TUREB ve ilgili Oda tabelâsı, Türk Bayrağı, asgari olarak toplantı için masa ve evrakların saklandığı kilitlenebilir bir dolap bulunması gerekir.

(3) Temsilcilik personeli ihtiyaç duyulması halinde Birlik/Oda merkezi tarafından temin edilir.

(4) Temsilciliklerde görev yapacak personel özlük hakları ve idari olarak Temsilcilik aracılığı ile Birlik/Oda merkezine, günlük iş ve işlemlerle ilgili olarak ise Temsilcilik Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

Bütçe Kullanımı

MADDE 15- (1) Birlik/Oda Yönetim Kurulu tarafından bölge ve bölgelerin faaliyetleri için tahsis edilen bütçe kullanılır.

(2) Temsilcilik tarafından yapılacak mali işlemler karar defterine alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

(3) Mali işlemler mutlak suretle vergi ve mali mevzuata uygun şekilde belgelenerek gerçekleştirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilik Faaliyetlerinin Denetimi

Temsilcilik Faaliyet Denetimi

MADDE 16- (1) Temsilcilikler gerekli görülen hallerde ve en az yılda bir kez Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren kişi ve kurumlarca denetlenir.

(2) Denetim mali ve idari konularda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

(3) Yapılacak denetim sonucunda mevzuata, Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına aykırı bir durumun tespiti halinde Yönetim Kurulu denetimi genişletebileceği gibi sorumluları TUREB Disiplin Kuruluna sevk eder veya yasal süreçleri başlatır.

Temsilcilik Mali İşlemler Denetimi

MADDE 17- (1) Temsilcilik ’in mali işlemleri Birlik/Oda merkez mali birimleri tarafından işlem bazında ve Yönetim tarafından belirlenecek dönemlerde denetlenir.

(2) Mali işlemlerin denetimi sonucunda mali mevzuata uygunluk açısından bir kusuru ortaya koyması halinde bu kusurla ilgili Birlik/Oda nezdinde bir cezanın oluşması halinde bu ceza Temsilcilik Başkan ve üyeleri tarafından karşılanır.

 Temsilcilik Üyeliğinin Düşmesi

  MADDE 18- (1) Temsilcilik kurullarına seçilen kişinin üyeliği; ölümü, kısıtlanması, bir aydan daha uzun süreli cezaevinde kalmasını gerektirecek bir suçtan ceza alması veya tutuklanması, turist rehberliği sıfatının kaybedilmesi kalkması halinde düşer.

            (2) Bu durumda Temsilcilik ile ilgili görev ve sıfatlar varsa bu görev ve sıfatlar da kendiliğinden sona erer.

            (3) Temsilcilik Başkan ve üyelerinin üst üste üç olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmamaları halinde üyelikleri düşer. Bu hüküm devamsızlık durumunun Birlik/Oda Yönetim Kuruluna bildirilmesi ve Yönetim Kurulunun mazeretin varlığı hakkında soruşturma yapması sonucunda vereceği kararla uygulanır.

            (4) Üyeliği düşen veya herhangi bir sebeple sona eren üye yerine sırasıyla en yüksek oyu alan yedek üye asil üyeliğe getirilir. Göreve davet edilen üyenin görevi kabul etmemesi halinde bu usule göre belirlenen diğer üye davet edilir. 

            (5) Herhangi bir sebeple tamamlanamayan Temsilcilik üyeliklerine Birlik/Oda Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.

Temsilcilik Üyelerinin Görevden Alınması

MADDE 20- (1) Temsilcilik Başkan veya üyesinin meslek ilkelerine, mevzuata ve Birlik/Oda karar ve talimatlarına aykırı davrandığının tespiti halinde Yönetim Kurulu ilgili kişi veya kişileri Disiplin Kuruluna sevk ederken disiplin soruşturmasının sonuna kadar geçici olarak ve tedbiren Temsilcilik görevinden alabilir.

(2) Geçici olarak görevden alınan Başkan veya üyenin yerine yedek üyelerden en çok oyu alan geçici olarak görev yapmak üzere Temsilcilik Üyeliğine dâhil olur.

(3) Disiplin soruşturması sonunda ilgili kişi hakkında cezaya mahal olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde görevden alınan kişi veya kişiler görevlerine iade olunur. Yerlerine çağrılmış yedek üye yeniden yedek üyeliğe döner.

(4) Disiplin soruşturması sonunda ceza alan Temsilcilik Başkan veya üyelerinin Temsilcilik üyelikleri başkaca bir karara gerek olmaksızın sona erer.

Temsilciliklerin Kapatılması

MADDE 21- Temsilcilik açılması için gerekli koşulların ortadan kalkması veya temsilcilikten elde edilmesi beklenen faydanın ortadan kalkması halinde Birlik/Oda Yönetim Kurulu kararı ile temsilciliklerin kapatılmasına karar verilir.

Diğer Hükümler

 MADDE 22- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberleri Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

            (2) Birlik Yönetim Kurulu, iç tüzükte bulunmayan hususlarla ilgili olarak Yönergede gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.          

Geçici Hükümler

MADDE 23- (1) Yönetim Kurulu tarafından Bölge Temsilciliği kurulmasını müteakip ilk yapılacak Genel Kurula kadar Temsilciliğinin iş ve işlemlerini yürütmesi ve Temsilciliği seçime götürmesi için bir başkan ve iki üye görevlendirilir. Temsilciliğin kurulmasını müteakip en geç 1 ay içerisinde 8. madde gereğince seçimler yapılır.