Paylaş

Uzmanlaşma Eğitimi Usul ve Esaslar

REHBERLİKTE UZMANLAŞMA EĞİTİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

Tanımlar: 

Bakanlık                                  : Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
AREGEM                                 : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü, 
BİRLİK                                     : Turist Rehberleri Birliğini,

Kamu Kurum/Kuruluşu            : Diğer Kuruluşları, Üniversiteleri, 
ODA                                         : Turist Rehberleri Odalarını, 
Rehber                                     : Eylemli ve Eylemsiz Turist Rehberini,

Sınav                                        : Uzmanlaşma Eğitim Programı sonunda yapılan sınavı,

Uzmanlık Sertifikası              : Sınavda başarılı olanlara Birlik tarafından verilen belgeyi,

ifade eder. 

Amaç; Rehberlikte uzmanlaşma eğitiminin amacı, turizm çeşitliliği dikkate alınarak, bölgelerine göre uzman turist rehberi yetiştirilmesi ve turist rehberlerinin çeşitli konularda eğitilmesini sağlamaktır.

Yetki: 6326 sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunu ve bu kapsamda hazırlanan Meslek Yönetmeliğinin rehberlikte uzmanlaşma eğitimi başlıklı 39 uncu maddesinde turizm çeşitliliği dikkate alınarak, bölgelerine göre uzman turist rehberi yetiştirilmesi ve turist rehberlerinin çeşitli konularda eğitilmesi amacıyla, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında Birlik veya Birliğin uygun görüşü ile odalar tarafından ücretli veya ücretsiz uzmanlık eğitimi programları düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimleri, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde yapılacaktır: 

1) Uzmanlaşma eğitimleri, turizm çeşitliliği dikkate alınarak, bölgelerine göre turist rehberleri çeşitli konularda teorik eğitimler çevrimiçi olabilir ancak uygulamalı eğitimler ve sonundaki sınavlar sahada yüz yüze yapılacaktır. 

2)  Uzmanlaşma eğitim programı düzenlenmeden önce detaylı program, eğitimi verecek eğitmen/eğitmenler resmi yazı ekinde oda tarafından Birliğin onayına sunulacaktır.

3)  Uzmanlaşma eğitim programı en az 5 gün olarak düzenlenecektir.

4)  Birlik ve odalar eğitim vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yükseköğretim kurumlarıyla, konusunda uzmanlaşmış özel şahıslarla, diğer meslek kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaya özen göstereceklerdir.

5)  Birlik, Odalar tarafından gönderilen uzmanlaşma eğitimi programının düzenlenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin yazıyı ilgili odaya, gözetim ve denetimi için de detaylı eğitim programı ile tarihlerini Bakanlığa bildirecektir. Birlik tarafından program, rehberlere e-posta olarak duyurulacaktır.

6)  Uzmanlaşma eğitim programına katılan rehberlere eğitim sonucunda Bakanlığın gözetim ve denetimi altında sınav yapılacaktır.  Ayrıca,gerek görüldüğü durumlarda Birlik tarafından da uzmanlaşma eğitim programları ve sınavlarını denetlemek üzere bir yetkili görevlendirilebilecektir

7)  Sınavlar, oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan ve eğitim verilen konularda hazırlanacak çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Her sorunun kaç puan olduğu değeri soru sayısı yüz (100)’e bölünerek hesaplanır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

8)  Sınav sonucunda meslek odası tarafından sınav sonuçları ve başarılı olanlar adına standartlara uygun olarak düzenlenen “Uzmanlık Sertifikası”  Birliğe gönderilecektir. Birlik tarafından imzalanan uzmanlık sertifikası rehberin bağlı bulunduğu odaya gönderilecek ve siciline işlenecektir. Ayrıca, Birliğimiz veri tabanında rehberin hangi konuda uzmanlaştığı belirtilecektir.

9)  Odalar yıllık eğitim programlarını belirledikten sonra, Birlik web sayfasından duyurulması ve gerekli planlamanın yapılması için programlarını en geç şubat ayı sonuna kadar Birliğe bildireceklerdir.

Yukarıda yazılan uzmanlık eğitimi programlarına ilişkin usul ve esaslar 30.09.2015 tarihinde Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir.